تهراندشت

تهراندشت نام منطقه ايي در جاده ي قديم كرج هشتگرد ميباشد كه شامل دهستان هاي سرخاب سعيدآباد آران نمكلان عباس آباد كوچك قاسم آباد آقا اسماعيل آباد و.. ميباشد